Personvernerklæring

Denne personvern erklæringa inneheld informasjon om korleis Camp Ålfjorden AS handtere dine personopplysningar.

Camp Ålfjorden AS oppmodar deg til å lese nøye gjennom personvern erklæringa.
Oppdatert og gjeldende fra 21.03.21

Camp Ålfjorden AS er opptatt av å beskytte dine personlege data og din rettigheiter.

Om du har spørsmål knytt til denne personvern erklæringa, send en e-post til
hei@campaalfjorden.no

1. Kontaktinformasjon
Har du spørsmål eller ynskjer å komme i kontakt med Camp Ålfjorden AS for å utøve dine rettigheiter, finn du kontaktinformasjonen nedanfor:
Camp Ålfjorden AS
Ålfjordvegen 1686
5550 Sveio
Organisasjonsnummer: 896 595 032
E-post: hei@campaalfjorden.no

2. Sentrale begrep
Personopplysningar er informasjon som åleine eller saman med andre opplysningar kan brukast til å identifisere, lokalisere eller kontakte en person.
Eksemplar på personopplysningar er namn, telefonnummer og IP-adresse.
Behandling av personopplysningar inneberer alle former for handtering av personopplysningar som: innsamling, analyse, registrering og lagring.

3. Kva slags informasjon samlar Camp Ålfjorden inn?
Når du registrere du deg via eit påmeldingsskjema, bestiller ei teneste eller produkt, på Camp Ålfjorden AS si heimeside, vil du bli bed om å gi frå deg informasjon. Avhengig av situasjonen kan det hende me ber om følgjande personopplysningar:
Navn
Adresse
E-postadresse
Telefonnummer
Registreringsnr
Plass oppstillingsnummer
Antall gjester
Andre opplysningar som utfyllande spørsmål eller svar på skjema.
Tekniske opplysningar: kva nettadresse du nyttar for å få tilgang til vår nettside, din IP-adresse og brukaradferd, type nettleser, språk og informasjon om identifisering og operativsystem.

4. Legitimt samtykke via nettside. Samtykke kan trekkjast
Camp Ålfjorden AS tar utgangspunkt i legitimt samtykkje ut frå Personopplysningsloven:
§ 6. Behandling av særlige kategorier av personopplysninger i arbeidsforhold; «Personopplysninger som nevnt i personvernforordningen artikkel 9 nr. 1 kan behandles når det er nødvendig for å gjennomføre arbeidsrettslige plikter eller rettigheter»
Dersom du har inngått et kundeforhold med Camp Ålfjorden AS tidligare, eller du er en ny kunde vil detta væra ein legitim grunn til å sende deg informasjon. Dette sidestilles med et samtykke i medhald av marknadsføringslova i Noreg. Du kan når som helst trekke dette samtykkje om vår behandling av dine personopplysningar. Trekkjer du tilbake samtykkje, vil Camp Ålfjorden AS fjerne opplysningane me har om deg. Merk at sletting av informasjonen hos oss kan påverke leveranse av informasjon innanfor ramma for kunderelasjonen, samt påverke pågåande dialog.

5. Informasjon frå andre kilder
Når du samtykkjer til at Camp Ålfjorden AS behandlar dine personopplysningar godkjenn du også at Camp Ålfjorden AS kan registrera andre opplysningar om deg som du har gitt oss ved en tidligare anledning.
Basert på offentlig tilgjengelig informasjon kan Camp Ålfjorden AS også supplera dine registrerte opplysningar med ytterligare kontaktinformasjon. Er du kunde hos Camp Ålfjorden AS kan Camp Ålfjorden AS tilføre ytterligare kontaktinformasjon til dine opplysningar, som du har registrert hos oss via f.eks. telefon eller e-post. Opplysningar som er nødvendige for dei tenestene du skal bruke vil også bli lagra.

6. Formålet med behandlinga av personopplysning?
Informasjon som du gir frå deg brukast til følgjande formål:
• Sal- og marknadsføringsaktivitetar i form av direkte e-post, remarketing annonser eller telefonkontakt.
• Kundebehandling og informasjon om Camp Ålfjorden AS sine produkt.
• For å få statistikk og opplysningar om brukaråtferd for å forbetre både produkt, heimeside og sjølve brukaropplevinga.
• Slik at Camp Ålfjorden AS kan gi deg ein meir personleg oppleving, og levere produkt og anna innhold som interesserar deg
Camp Ålfjorden AS ber om dine personopplysningar for å:
• Legge til rette for eit brukarvennleg produkt for deg som kunde
• Svare på førespurnad
• Sende ønska materiale, eller på andre måtar kunne oppfylle våre forpliktelsar mot at du sender inn dine personlege opplysningar
• Opprette og oppretthalde en sal-dialog
• Sende informasjon som kan være av interesse for deg
• Leggje deg til i e-post-liste for nyheiter, og anna innhold som du har vald å mota.

7. Samtykke til e-postkorrespondanse, direkte markedsføring og videre kontakt
Når du samtykker til at vi behandlar dine personopplysningar i samsvar med dei overfornevnt formål, samtykkjer du til følgjande:
• Camp Ålfjorden AS behandlar dine personopplysningar i medhald til denne personvernerklæringa
• Camp Ålfjorden AS kan sende deg direkte marknadsføring via e-post om sine produkt
• Camp Ålfjorden AS kan kontakte deg via e-post eller telefon
• Abonnering på nyheitsbrev via e-post du sjølv har vald å ta imot. Du kan takke nei til ytterligare e-postar ved å kontakte oss direkte på e-post eller telefon.

8. Kor lenge blir opplysningar lagra?
Camp Ålfjorden AS behandlar personopplysningar berre så lenge det tar å oppfylle hensikta med innsamlinga, deretter slettar Rørsle informasjonen.
Har du en aktiv dialog med Camp Ålfjorden AS blir opplysningane dine tatt vare på i 2 år frå den siste kontakten; deretter blir opplysningane om deg fjerna. En aktiv dialog definerast som at du har hatt interaksjon med ein av Camp Ålfjorden AS sine representantar for Camp Ålfjorden AS dei siste 2 åra via mail, ved å svare på e-post, lasta ned materiale på nettsida eller registrert deg via et skjema.
Har du samtykka til behandling av dine personopplysningar i forbindelse med at du takket ja til regelmessig e-poster, fortset Camp Ålfjorden AS å behandle dine personopplysningar til du avsluttar ditt abonnement. Deretter lagrast dine personopplysningar i 2 år før Camp Ålfjorden AS slettar informasjonen.

9. Hvem kan informasjonen deles med?
Oppgitte opplysningar vil være tilgjengelige for et begrensa antall personer i virksomheita, som enten jobbar i marknadsavdelinga, kundesupport eller salg.

10. Informasjonsdeling med tredjepart
Camp Ålfjorden AS sel ikkje dine personopplysningar til tredjepart. Dersom det er eit pågåande prosjekt, sal- eller kunde dialog mellom deg, oss og nokon av våre samarbeidspartnerar, deler Camp Ålfjorden AS informasjon som:
• Navn
• E-postadresse
• Telefonnummer
• Dersom Rørsle har registrert dine opplysningar i forbindelse med en hending som blir utført saman med en ekstern part, kan Camp Ålfjorden AS overføre same kategoriar av personopplysningar som angitt ovanfor, samt eventuelle svar på ytterligare skjema- eller utdypande spørsmål.

11. Dine rettigheter i forhold til innsyn , sletting og eventuelt flytting
Du har rett til å få informasjon om kva opplysningar Camp Ålfjorden AS har om deg. Du kan også krevje at Camp Ålfjorden AS rettar opp i feilaktige opplysningar eller slettar din informasjon.
Ynskjer du å trekkje tilbake ditt samtykke eller krevje å få oversikt over opplysningar, rettingar eller sletting, kontaktar du oss på e-postadressa angitt under avsnittet for kontaktinformasjon. For å mota slik informasjon må du sende en elektronisk kopi av førespurnaden på et signert dokument. Ynskjer du å flytte informasjon kan vi også hjelpe deg med det

12. Andre formål
Dersom Camp Ålfjorden AS skal bruke personopplysningane til et anna formål enn det de blei samla inn for inntreff informasjonsplikta på nytt. Camp Ålfjorden AS må da opplyse kva det nye formålet er, og gi deler av informasjonen ovanfor på nytt.

13. Informasjonskapsler
Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som blir plassert på din datamaskin når du laster ned en nettside.
Lagring av opplysningar og behandling av desse opplysningane er ikkje tillate med mindre brukar både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlinga.
Brukaren skal få vite om og godkjenne kva opplysningar som behandlast, kva formålet med behandlinga er og kven som behandlar opplysningane.
Camp Ålfjorden AS brukar kun informasjonskapslar for å gi deg en betre brukaroppleving på våre sider slik at du slepp å fylle inn felt på nytt kvar gang du er på våre sider.

14. E-post og telefon
Camp Ålfjorden AS nyttar e-post og telefon som ein del av det daglige arbeidet. Relevante opplysningar som framkomme av telefonsamtalar og e-postutveksling som skjer som en del av kundebehandlinga registrerast i kundesystemet.
Våre medarbeidarar nyttar i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontaktar. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldingar som ikkje lenger er aktuelle, og minst kvart år gjennomgå og slette unødvendig inneheld i e-postkassen. Ved fråtredelse slettes e-postkontoane, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.
Sensitive personopplysningar skal ikkje sendast med e-post.
Camp Ålfjorden AS gjer deg merksam på at vanlig e-post er ukryptert. Oppfordrar deg derfor ikkje til å sende taushetsbelagde, sensitive eller andre fortrolige opplysningar via e-post.